Articles Posted in the " Xử lý nước thải " Category


  • Xử lý nước thải sinh hoạt

    Nước thải sinh hoạt bao gồm các Khu dân cư, Cao ốc văn phòng, Resorts, Bệnh viện, Chợ ….có lượng nước thải phát sinh từ các nguồn thải như: tắm giặt, nấu nướng, chùi […]


  • Xử lý nước thải công nghiệp

    Sự ra đời và hoạt động của các KCN gắn liền với việc tiêu thụ một lượng nước và thải ra môi trường lượng nước thải rất lớn có mức độ ô nhiễm cao. Vì […]